Club van 100 - ALV 24 augustus 2020

20-8 Nieuws

Geacht lid van de Club Van 100,

 

Het bestuur van de Club van 100 roept u bij deze op voor een algemene ledenvergadering ("ALV”) op maandag 24 Augustus 2020 om 20.30 uur. Uiterlijk een week vooraf laten we u weten of deze ALV fysiek zal plaatsvinden of dat hij online zal plaatsvinden (de reden daarvoor zijn de oplopende Corona besmettingen en de onzekerheid over de vraag wat tegen 24 augustus 2020 de situatie zal zijn). Hoe dan ook, u kunt de vergadering alleen bijwonen indien u zich vooraf aanmeldt middels een email aan mij als secretaris van de Club van 100. U dient uw email dan te richten aan [email protected].

 

De agenda luidt als volgt:

 

1.     Opening;

2.     Afmeldingen en ingekomen stukken;

3.     Goedkeuring notulen buitengewone algemene ledenvergadering van 8 juli 2020;

4.     Goedkeuring voorstel voor wijziging statuten van de Club van 100;

5.     Aftreden (en decharge) bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden;

6.     Goedkeuring financieel jaarverslag 2019;

7.     Mededelingen bestuur;

8.     Rondvraag;

9.     Sluiting.

 

Ad 3

Het verslag van de ALV van 8 juli 2020 wordt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week voor de vergadering toegestuurd.

 

Ad 4:

Het voorstel voor de wijziging van de statuten wordt uiterlijk een week voor de vergadering aan u toegestuurd met een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Het voorstel werd reeds een eerste maal goedgekeurd op de ALV van 8 juli 2020 (omdat het vereiste quorum niet aanwezig was op de ALV van 8 juli 2020, wordt het voorstel conform de thans geldende statuten nogmaals aan de ALV voorgelegd).

 

Ad 5:

Een beknopt CV van de te benoemen bestuursleden (reeds aangekondigd in eerder verzonden nieuwsbrieven) wordt u uiterlijk een week van te voren toegestuurd.

 

Ad 6:

De stukken worden uiterlijk een week voor de vergadering aan u toegestuurd.

 

--

 

Uiteraard verheugen we op uw komst. Een afschrift van dit bericht wordt ook geplaatst op de website van BH&BC Breda.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

 

Huib Berendschot

Secretaris Club van 100


 
What do you want to do ?
New mail
 
20-8-2021 Club van 100

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Ik ben erbij,Louis van den Reek

Louis van den Reek22-8-2020 @ 18:36:15

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?